Terms and Conditions

Algemeen: In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Advertentie: het aanbod van een Gebruiker aan een andere Gebruiker.
2. Julia (Global Commerce): de dienstverlener die het gebruik van App en/of Website ter beschikking stelt aan een Gebruiker.
3. Diensten: het ter beschikking stellen van een app waarbij Gebruikers goederen en diensten kunnen ruilen en verhandelen.
4. Gebruiker: de natuurlijke persoon of zakelijke vertegenwoordiger van een entiteit die gebruik maakt van de App.
5. Overeenkomst: elke verplichting tussen Gebruiker van de App en Julia
6. App: de Buyer Seller Online Marktplaats app bekend staande onder Julia (Global Commerce)

Door het gebruiken van de App en/of Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.Julia raadt iedereen die gebruik maakt van de website en/of App, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Julia kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Bescherming van uw privacy
In ons Privacy beleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze App en/of Website gebruikt.

3. Minderjarigen
De diensten van Julia zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

4. Niet toegestaan gebruik
De inhoud van de App en/of Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te  wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de App en/of Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten. Gebruiker is niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Julia is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Tenzij Julia daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Advertentie plaatsen’ knop. Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Julia daarvoor toestemming heeft gegeven.

5. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan
Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het Contactformulier; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons Contactformulier  Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Julia kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de App en/of Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de App en/of Website verstoort:
a. Julia kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van App en/of Website of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en of;
b. Julia kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen.
Julia kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Julia binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

6. Wij geven geen garanties
Wij kunnen u niet garanderen dat de App en/of Website altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de App en/of Website foutloos functioneren en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen. Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten.

7. Beperking aansprakelijkheid Julia
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door
(i) gebruik van de diensten van Julia;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de App en/of Website of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de App en/of Website;
(iv) afname van diensten van derden of gebruik van aangeboden producten via de App en/of Website; of
(v) wijzigingen in de diensten van Julia of wijzigingen in of op de App en/of Website.

8. Wijzigingen van de diensten en de App en/of Website
Julia kan de App en/of Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

9. Websites en diensten van derden
De App en/of Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Julia heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners. Zoals die van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

10. Klachtenregeling
Klachten over de dienstverlening van Julia kunt u indienen door middel van het Contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

11. Overige bepalingen
Julia kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Julia zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Julia gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Julia en de gebruiker en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Goedbezig Weert en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door geldend recht.